Artikel 1. Algemeen

De website Punfyre is eigendom van en wordt beheerd door Punfyre BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem (België) en met ondernemingsnummer 0749.930.853.

Voor elke vraag met betrekking tot deze algemene voorwaarden van Punfyre, kan het volgend e- mailadres worden gebruikt: info@punfyre.be.

Deze algemene voorwaarden vormen een overeenkomst dat bindend is voor de partijen, enerzijds Punfyre en anderzijds de klant. Het is aangeraden dat de klant deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

Artikel 2. Begripsbepalingen

“Abonnement” is (i) de overeenkomst afgesloten tussen Punfyre BV en de klant of (ii) elk ander schriftelijk akkoord afgesloten tussen Punfyre BV en de klant met betrekking tot de producten en/of de diensten van Punfyre.

“Punfyre diensten” zijn de diensten die Punfyre BV via de Punfyre producten en de Punfyre applicaties aanbieden aan de geregistreerde klanten.

“Betrokkene” is de klant wiens persoonsgegevens door Punfyre BV worden verwerkt in het kader van de website, de producten en/of de diensten van Punfyre.

“Bedenktijd” is de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

“Derde” is elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die niet de hoedanigheid heeft van klant, vertegenwoordiger van Punfyre BV, vertegenwoordiger van Punfyre BV of betrokkene.

“Geregistreerde klant” is de natuurlijke persoon die zich via de applicatie van Punfyre heeft geregistreerd om gebruik te maken van de producten met bijhorende diensten van Punfyre.

“Intellectuele eigendomsrechten” zijn alle nu bekende of later bijkomende (i) auteursrechten, naburige rechten en morele rechten, (ii) handelsmerk- of dienstmerkrechten, (iii) handelsgeheimrecht, knowhow, vakkennis, (iv) octrooien, octrooirechten en industriële eigendomsrechten, (v)

“Abonnement” is (i) de overeenkomst afgesloten tussen Punfyre BV en de klant of (ii) elk ander schriftelijk akkoord afgesloten tussen Punfyre BV en de klant met betrekking tot de producten en/of de diensten databankrechten, huurrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten of lay-out ontwerprechten, ontwerprechten, (vi) aanvullende beschermingscertificaten (vii) handels- en firmanamen, domeinnamen, gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd); (viii) alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, voor zolang deze bescherming geldt.

“Klant” is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een product met bijhorende abonnementsdiensten van Punfyre heeft aangekocht.

“Persoonsgegevens” zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. “Privacyverklaring” is de privacyverklaring van Punfyre.

“Verkoop op afstand” is de verkoopsovereenkomst die tussen Punfyre BV en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van een product of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Punfyre BV en de klant en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand

Artikel 3. Voorwerp en doelstellingen

3.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product en iedere dienst aangeboden op de website van Punfyre, op elke offerte en aankoopbestelling voor die producten en diensten en op alle leveringen ervan. Iedere aankoopbestelling die tot stand komt, impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

3.2

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van Punfyre.

Artikel 4. Registratie

Voor sommige Punfyre diensten wordt de (geregistreerde) klant ertoe uitgenodigd om persoonsgegevens mee te delen. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om:

Artikel 5. Aankoop- en abonnementsvoorwaarden

5.1

De Punfyre producten en Punfyre diensten van Punfyre BV worden te koop aangeboden in de webshop van de website van Punfyre.

5.2

De prijzen voor de Punfyre producten en Punfyre diensten die koop worden aangeboden in de webshop van de website van Punfyre zijn inclusief btw.

De op de website van Punfyre aangeven prijzen zijn exclusief verzendingskosten. De berekening van de verzendingskosten kan op elk moment worden geconsulteerd op de website. Alle andere taksen en heffingen van welke aard ook, die betrekking hebben op de te leveren Punfyre producten of het transport ervan, met inbegrip van nieuwe taksen en heffingen na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de klant.

5.3

De abonnementen worden gekocht voor een bepaalde duurtijd van één (1) jaar. De abonnementen worden op voorhand betaald voor de hele duurtijd ervan. Een abonnement treedt automatisch in werking na ontvangst van de betaling aan Punfyre BV door de klant.

Indien de klant het abonnement wenst te beëindigen voor het verstrijken van de duurtijd ervan, dan zal de klant aan Punfyre BV een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn die overeenstemt met het bedrag dat verschuldigd is tot aan de vervaldag van de duurtijd van het abonnement. Gezien de vergoedingen voor de Punfyre producten en de Punfyre diensten voor de levering en aanvang ervan door de klant aan Punfyre BV reeds zijn betaald, zijn deze vergoedingen in dat geval definitief verworden door Punfyre BV zonder dat Punfyre BV nog Punfyre producten en/of Punfyre diensten dient te leveren aan de klant.

Na het verstrijken van het eerste abonnementsjaar wordt het abonnement inzake de Punfyre diensten stilzwijgend verlengd voor een onbepaalde duur, tenzij de klant het abonnement per aangetekende brief gericht aan Punfyre BV opzegt uiterlijk één (1) maand voor het strijken van dit eerste abonnementsjaar. Na de stilzwijgende verlenging van het abonnement, kan de klant het abonnement inzake de Punfyre diensten te allen tijde per aangetekende brief gericht aan Punfyre BV opzeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van twee (2) maanden. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven.

5.4

Punfyre BV behoudt zich het recht voor om de prijzen en het aanbod van de Punfyre producten en de Punfyre diensten op elk ogenblik eenzijdig te kunnen wijzigen. De nieuwe prijs en/of het nieuwe aanbod zal tenminste één (1) maand voor de inwerkingtreding ervan schriftelijk aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijs en/of het nieuwe aanbod niet aanvaardt, dan heeft die klant de mogelijkheid om per aangetekend schrijven gericht aan Punfyre BV een einde te stellen aan het abonnement. Indien Punfyre BV deze opzegging niet (tijdig) heeft ontvangen, dan wordt de klant geacht in te stemmen met de nieuwe prijs en/of het nieuwe aanbod.

Artikel 6. Betalingen

6.1

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, worden de kosten voor de eerst aankoop van Punfyre producten en de Punfyre diensten (incl. eerst abonnementsjaar) door de klant betaald via een online betaling. Voor de online betaling wordt de klant doorverwezen naar het betalingsplatform Mollie. Door gebruik te maken van deze dienst gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Mollie. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Mollie.

Wanneer tijdens het online aankoopproces de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van de rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) van de klant, dan wordt de aankoop-verkoop van de Punfyre producten en/of de Punfyre diensten geacht niet plaats te vinden.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege Punfyre BV dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Punfyre BV is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

6.2

Na de stilzwijgende verlenging van het abonnement voor de Punfyre diensten, ontvangt de klant van Punfyre BV jaarlijks een factuur. De Punfyre diensten worden slechts geleverd na ontvangst van betaling van iedere jaarlijkse factuur. De klant erkent en aanvaardt dat bij gebreke aan tijdige betaling, de Punfyre diensten worden opgeschort en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding ten voordele van de klant.

6.3

Niet betaalde bedragen en/of facturen op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag een verwijlintrest mee van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde bedrag (met een minimum van 50,- euro) als schadebeding, onverminderd het recht van Punfyre BV om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

6.4

De eventuele kosten en/of boetes verbonden aan de tussenkomsten van derden, zoals bijvoorbeeld de politie, de brandweer, een ambulance, enzovoort (niet-limitatieve opsomming) naar aanleiding van het gebruik van de Punfyre diensten (o.a. de Amicimi alarmknop) worden steeds gedragen door de geregistreerde klant en kunnen niet worden verhaald op Punfyre BV, noch op Securitas Alert Services.

Artikel 7. Levering en leveringstermijnen van de Punfyre producten en de Punfyre diensten

7.1

Bij verkoop op afstand verbindt Punfyre BV er zich toe de Punfyre producten (o.a. de Amicimi alarmknop met persoonlijke code) te leveren op het adres van de klant. De leveringstermijnen op de website www.punfyre.be zijn slechts indicatief; zij gelden bij benadering en zijn geen stringente termijnen. De Punfyre producten worden door Punfyre BV enkel geleverd bij de klant na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

7.2

Indien de geplande leveringsdatum door een fout van Punfyre BV wordt overschreden, kan de klant zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving aan Punfyre BV (per e-mail: info@punfyre.be) de bestelling kosteloos annuleren, mits het bestelde Punfyre product door Punfyre BV nog niet werd verzonden naar de klant. De klant zal dan binnen de dertig (30) dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen van Punfyre BV.

7.3

Indien een bestelling niet kan worden afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, behoudt Punfyre BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten ingevolge de overeenkomst en de wet. Punfyre BV zal de klant verwittigen van de beëindiging van de Overeenkomst.

7.4

Het risico betreffende de Punfyre producten (o.a. de Amicimi alarmknop met persoonlijke code) wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering ervan aan de klant of de afhaling ervan door de klant. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de Punfyre producten. De eigendom betreffende de Punfyre producten wordt slechts overgedragen van Punfyre BV aan de klant vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

7.5

De klant verbindt er zich toe om het verkochte goed bij levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde goed overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende het geleverde goed dienen onverwijld en uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan Punfyre BV te worden gemeld. In geval zichtbare gebreken worden vastgesteld, is de klant is gehouden om op zijn kosten het geleverde goed in de originele verpakking terug te sturen naar het adres van Punfyre BV.

7.6

De klant verbindt zich ertoe om de Punfyre diensten te activeren overeenkomstig artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden binnen een periode van zes (6) maanden na ontvangst van de Punfyre producten. Bij gebreke hieraan is Punfyre BV gerechtigd om het abonnement zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder vergoeding voor de klant stop te zetten.

Artikel 8. Amicimi product- en diensteninformatie

8.1

Om van de Amicimi diensten gebruik te kunnen maken dient de geregistreerde klant te beschikken over een werkzame Amicimi alarmknop en een werkzame mobiele telefoon. De klant dient op zijn/haar mobiele telefoon de Amicimi applicatie te downloaden via de geijkte weg (iTunes of Google Play).

Punfyre BV garandeert niet dat de Amicimi applicatie op elke mobiele telefoon kan gedownload worden. De geregistreerde klant is zelf verantwoordelijk om zich hier voorafgaandelijk over te informeren. De niet-compatibiliteit van de mobiele telefoon van de geregistreerde klant met de Amicimi applicatie is geen gegronde reden voor de beëindiging van het abonnement.

8.2

Om de Punfyre applicatie met bijhorende alarmknop te activeren dient de klant de voorziene registratieprocedure via deze applicatie te doorlopen. Indien niet aan deze registratieprocedure is voldaan, kan Punfyre BV de Amicimi diensten niet leveren.

De geregistreerde klant verbindt er zich toe om de Amicimi diensten (alarm) enkel te activeren, wanneer hij/zij zich in een panieksituatie bevindt.

De geregistreerde klant verbindt er zich toe de Amicimi alarmknop enkel te gebruiken in het kader van de door Punfyre BV voorgeschreven doeleinden.

8.3

De geregistreerde klant dient er zelf over te waken dat de Amicimi alarmknop werkzaam is. De geregistreerde klant is er aldus zelf onder meer toe gehouden na te gaan of de batterij van de Amicimi alarmknop niet leeg is en deze een signaal doorstuurt.

De geregistreerde klant erkent te zijn ingelicht over de werking van de Amicimi alarmknop, met name dat het signaal van deze alarmknop enkel kan worden doorgestuurd, wanneer (i) de mobiele telefoon van de geregistreerde klant zich op een afstand van hoogstens 2 meter van de Amicimi alarmknop bevindt, (ii) de mobiele telefoon van de geregistreerde klant ingeschakeld is en normaal functioneert (batterij niet leeg, mobiele telefoon niet kapot, mobiele telefoon niet aangetast door virussen, enz.), (iii) de Bluetooth geactiveerd is op de mobiele telefoon van de geregistreerde klant, (iv) er geen obstakels zijn die het signaal verstoren, (v) er op de mobiele telefoon van de geregistreerde klant mobiel internet geïnstalleerd is en (vi) er op het ogenblik van het indrukken van de Amicimi alarmknop een actieve internetverbinding is met de mobiele telefoon van de geregistreerde klant.

Punfyre BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade gevolgen van een niet-werkzame Amicimi alarmknop.

8.4

De geregistreerde klant dient er zelf over te waken dat het lokalisatie-en audiosysteem van zijn mobiele telefoon werkzaam is.

De geregistreerde klant is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn mobiele telefoon op het ogenblik van het indrukken van de Amicimi alarmknop geschikt is voor het opnemen en uitsturen van een audio-opname, alsook geschikt is voor het lokaliseren en uitsturen van een GPS-coördinaten.

Punfyre BV is niet aansprakelijk voor de niet (correcte/accurate) werking van het audio- en lokalisatiesysteem van de mobiele telefoon van de geregistreerde klant, indien deze te wijten is aan techniciteiten van de mobiele telefoon van deze klant.

8.5

De geregistreerde klant verbindt zich ertoe om elke storing of elke gebrekkige werking van de Amicimi alarmknop en/of de Amicimi applicatie die aanleiding kan geven tot nodeloze alarmen aan Securitas Alert Services en Punfyre BV mee te delen aan Punfyre BV binnen acht (8) uren na het ontstaan ervan.

8.6

Punfyre BV kan op elk ogenblik nieuwe versies van de Amicimi applicatie uitbrengen, al dan niet met gewijzigde functionaliteiten en gebruikswijzen. Indien de geregistreerde klant niet instemt met de wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden, dan eindigt zijn/haar gebruiksrecht erop en wordt de licentie beëindigd. Indien de geregistreerde klant geen bezwaar aantekent tegen de gewijzigde gebruiksvoorwaarden binnen een termijn van zeven (7) dagen na kennisgeving ervan de aan de klant, dan wordt hij/zij geacht in te stemmen met deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Artikel 9. De betrokkenheid van Securitas Alert Services

9.1

De (geregistreerde) klant erkent en aanvaardt dat Punfyre BV in het kader van enige overeenkomst e/of enig abonnement geen diensten levert in hoedanigheid van een beveiligingsonderneming en/of bewakingsonderneming waarvoor zij respectievelijk een erkenning en/of een vergunning nodig heeft in de zin van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990.

Ingeval de geregistreerde klant met Punfyre BV een “Plus”-abonnement heeft afgesloten, dan is er voor de alarmopvolging een betrokkenheid van Securitas Alert Services. Ingevolge het “Plus”- abonnement heeft de geregistreerde klant een afzonderlijke overeenkomst afgesloten met Securitas Alert Services, die vanaf dat ogenblik instaat voor de verdere afhandeling van de activatie van de Amicimi alarmknop.

9.2

Punfyre BV staat geenszins garant voor de naleving van de verbintenissen van Securitas Alert Services in het kader van de door de klant afzonderlijk afgesloten overeenkomst.

Punfyre BV aanvaardt evenmin de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de gegevens van de klant door Securitas Alert Services.

Punfyre BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gedragingen, daden of het verzuim van Securitas Alert Services.

9.3

In het kader van de alarmopvolging door Securitas Alert Services, is de geregistreerde klant gehouden tot naleving van de algemene voorwaarden van Securitas Alert Services. De geregistreerde klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden van Securitas Alert Services.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst of het abonnement

10.1

De klant heeft het recht om de overeenkomst of het abonnement op te zeggen zoals bepaald in artikel 5.3 van onderhavige algemene voorwaarden.

10.2

Onverminderd de opzeg- en opschortingsclausules zoals bepaald in artikel 5, artikel 6.2 en artikel 13.3 van onderhavige algemene voorwaarden, heeft Punfyre BV het recht om het abonnement of de overeenkomst eenzijdig op te zeggen zonder na te leven opzegtermijn ingeval:

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1

Een partij is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bewezen tekortkomingen die aan haar zijn toe te schrijven binnen de grenzen van dit artikel. Indien een partij haar verbintenissen schendt, dan zal ze door de andere partij in gebreke worden gesteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden en in redelijk detail de aard van de tekortkoming te beschrijven. De ingebrekestelling dient de in gebreke blijvende partij een redelijke periode te geven om de tekortkoming te verhelpen. Indien mogelijk zal Punfyre BV de fout op eigen kosten herstellen, bijvoorbeeld door de levering van een nieuwe Amicimi alarmknop. De (geregistreerde) klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.

11.2

De aansprakelijkheid van Punfyre BV is in ieder geval beperkt tot de waarde van een jaarlijks abonnement afgesloten door de (geregistreerde) klant. Het recht op schadevergoeding voor fouten toe te schrijven aan Punfyre BV vervalt zes (6) maanden na het zich voordoen van de vermeende fout.

11.3

De (geregistreerde) klant verbindt zich ertoe om Punfyre BV te vrijwaren voor alle schade die Punfyre BV kan oplopen of alle vorderingen die eventueel door een derde tegen Punfyre BV worden ingediend als gevolg van of in verband met de door die klant gebruikte Punfyre producten en/of Punfyre diensten, tenzij die schade of vorderingen het gevolg zijn van bedrieglijk opzet of grove nalatigheid in hoofde van Punfyre BV.

11.4

Het is mogelijk dat er op de website van Punfyre links zijn opgenomen die verwijzen andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker van de website van Punfyre zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Punfyre BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Artikel 12. Herroepingsrecht

12.1

De klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen na de aankoopbestelling, zonder opgave van redenen, de overeenkomst op afstand te herroepen.

12.2

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekend schrijven Punfyre BV op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst op afstand te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

12.3

Als de klant de overeenkomst op afstand herroept, ontvang de klant alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat Punfyre BV op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst op afstand te herroepen, terug. Punfyre BV betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie verricht is.

12.4

De kosten voor het terugzenden of het ophalen van een product zijn, in geval van een beroep op het herroepingsrecht, voor rekening van de klant.

Artikel 13. Overmacht

13.1

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop een partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor een partij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder zijn onder meer begrepen: elektrische, informatica-, internet- of communicatiestoringen, natuurrampen, oproer, pandemie, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, economische omstandigheden die tot gevolg hebben dat de uitvoering van de overeenkomst een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, vertragingen of fouten bij leveranciers of fouten bij leveranciers, prijsverhogingen bij de leveranciers van goederen of diensten, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controle macht van een partij valt.

13.2

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee (2) maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst of het abonnement zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten en licentieverlening

14.1

Punfyre BV verleent aan de geregistreerde klant een tijdelijke, herroepbaar, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie met betrekking tot de Punfyre applicaties te gebruiken voor zijn persoonlijk, niet-commercieel gebruik in overeenstemming met onderhavige algemene voorwaarden. Deze licentie mag niet worden gedeeld met andere personen. De licentie is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Punfyre BV.

14.2

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Punfyre website, de Punfyre producten en de Punfyre applicaties en haar inhoud, waaronder software, afbeeldingen, databanken, merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten zijn en blijven de eigendom van Punfyre BV of rechthoudende derden. De (geregistreerde) klant mag de Punfyre applicaties niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins aanpassen.

Artikel 15. Privacy

Punfyre BV hecht veel belang aan de privacy de (geregistreerde) klanten en respecteert bij de verwerking van de persoonsgegevens alle geldende relevante wetgeving. In de Privacyverklaring van Punfyre is er uitleg opgenomen over hoe Punfyre BV hun persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt.

Artikel 16. Wijzigingen

Alle door Punfyre BV aangebrachte wijzigingen aan onderhavige overeenkomst worden ter kennis gebracht van de (geregistreerde) klant.

Artikel 17. Deelbaarheid

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 18. Overdracht

De (geregistreerde) klant zal het abonnement of de overeenkomst niet overdragen aan een andere partij, tenzij mits schriftelijke toestemming van Punfyre BV, dewelke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Punfyre BV mag het abonnement of overeenkomst op elk gewenst moment overdragen aan één van haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of rechtsopvolgers.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden worden exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving waarbij geen gehoor wordt gegeven aan enige conflicterende wetgeving of regels. De hoven en rechtbanken van gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden.